به طرحستان امتیاز دهید


نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا


Venice Biennale 2012: Nordic Pavilion

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Anttila Oiva Architects © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

.

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Nordic Pavilion exhibition “Light Houses: On the Nordic Common Ground” © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen
محصولات:

Tham & Videgård Arkitekter

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Tham & Videgård, Sweden © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

TYIN tegnestue Architects

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
TYIN tegnestue, Norway © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

Nordmark & Nordmark

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Nordmark & Nordmark, Sweden © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

Sanaksenaho Architects

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Sanaksenaho Architects, Finland © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

Fantastic Norway

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Fantastic Norway, Norway © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

ALA Architects

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
ALA Architects, Finland © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

Kjellander+Sjöberg

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Kjellander + Sjöberg, Sweden © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

AtelierOslo

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Atelier Oslo, Norway © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

Marge Arkitekter

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Marge Arkitecter, Sweden © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

Lundén Österlund Wikar

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Lundén, Wikar, Österlund, Finland © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

In Praise of Shadows Architecture

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
In Praise of Shadows Architecture, Sweden © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

Verstas Architects

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Verstas Architects, Finland © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

Space Group

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Space Group, Norway © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

JKMM Architects

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
JKMM Architects, Finland © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

manthey kula

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
manthey kula, Norway © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

Jarmund/Vigsnæs Architects

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Jarmund:Vigsnæs As Architects MNAL, Norway © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

General Architecture

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
General Architecture, Sweden © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

Reiulf Ramstad Architects

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Reiulf Ramstad Architects, Norway © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

Avanto Architects

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Avanto Architects, Finland © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

petra gipp arkitektur

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Petra Gipp Arkitektur, Sweden © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

Elding Oscarson

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Eldin Oscarsson, Sweden © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

K2S Architects

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
K2S Architects, Finland © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

Arkitektstudio Widjedal Racki

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Arkitektstudio Widjedal Racki, Sweden © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

Anttinen Oiva Architects

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Anttila Oiva Architects © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

Brendeland & Kristoffersen architects

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Brendeland & Kristoffersen Architects, Norway © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

Hollmén Reuter Sandman Architects

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Hollmen Reuter Sandman Architects, Finland © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

happyspace

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Happy Space, Sweden © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

Haugen/Zohar Arkitekter

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
Haugen Zohar Arkitekter, Norway © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

NOW

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
NOW, Finland © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

C-O-M-B-I-N-E

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا
COMBINE, Sweden © Museum of Finnish Architecture and Ilari Järvinen

Lassila Hirvilammi Architects

نمایشگاه طراحی داخلی و معماری دوسالانه ونیز 2012: غرفه شمال اروپا


 


صفحه قابل چاپ