07\<\18\>\ بهمن\<\/\18\>\

ترکیب رنگ در نقاشی

رنگ‌ها در روح و روان انسان‌ها تاثیر بسیار زیادی دارند. رنگ‌ها حتی موجب تغییر رفتار افراد نیز خواهند شد. ترکیب رنگ ‌ها در نقاشی می‌تواند نشان دهنده شخصیت یک فرد …

شروع مکالمه

تیم پشتیبانی طرحستان