10\<\54\>\ خرداد\<\/\54\>\

بیان مفاهیم در انیمیشن

بیان مفاهیم در انیمیشن واژه انیمیشن به معنی حرکت دادن به تصاویر است. تولیدات انیمیشن به سه دسته انیمیشن انتزاعی، انیمیشن سینمایی و انیمیشن تلویزیونی تقسیم می شود. هرکدام ارتباط …

شروع مکالمه

تیم پشتیبانی طرحستان